Polityka Prywatności

PODMIOTY ODPOWIADAJĄCE ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorami danych osobowych są:

Trademark Service LE AB 556621-8102
Adres: Torstenssonsgatan 9, 114 56 Sztokholm, Szwecja
(„HUSSE Szwecja”),

oraz

PROCANE POLSKA P. Cieślik M. Laskowski Sp. J.
Adres: ul. Kostrogaj 9D, 09-400 Płock, Polska
e-mail: bok@husse.pl
(„HUSSE Polska”),

oraz

podmioty zajmujące się pośrednio i bezpośrednio dystrybucją produktów HUSSE na wyznaczonym im obszarze („Lokalni Dystrybutorzy HUSSE”).

Osoba, której dane są przetwarzane, może ustalić Lokalnych Dystrybutorów HUSSE będących współadministratorami w odniesieniu do jej danych osobowych oraz ich dane kontaktowe,na stronie internetowej www.husse.pl/franchisee-finder poprzez wpisanie kodu miejsca jej zamieszkania lub dostawy produktów HUSSE.

Inni Lokalni Dystrybutorzy HUSSE (wyznaczeni na innych obszarach) nie przetwarzają Pani/Pana danych osobowych i nie są współadministratorami w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych.

(wszyscy współadministratorzy łącznie zwani są dalej „HUSSE”).


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem ochrony danych można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e-mail rodo@husse.pl


CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), [1] a także innych właściwych przepisów prawa.

Przetwarzanie danych odbywa się w następujących celach:

 •     działań niezbędnych do wykonywania stosunku umownego z podmiotami nabywającymi produkty HUSSE (np. w celu obsługi procesu zamówień);
 •     komunikacji w sprawach produktów HUSSE, w tym przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną oraz używania telefonu w celach marketingu produktów HUSSE (w tych dwóch ostatnich przypadkach, tylko na podstawie wyraźnej zgody);
 •     przygotowywania spersonalizowanych ofert dotyczących produktów HUSSE (z uwzględnieniem m.in. rasy, wieku zwierzęcia oraz stanu jego zdrowia);
 •     zapewnienia prawidłowej obsługi z zachowaniem najwyższych standardów w ramach sprzedaży i marketingu produktów HUSSE;
 •     realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z przepisów podatkowych).

Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wykonania umowy dotyczącej sprzedaży produktów HUSSE jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

W zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez HUSSE, tj. komunikacji w sprawach produktów HUSSE, przygotowywania spersonalizowanych ofert, zapewnienia prawidłowej obsługi, przez tych współpadministratorów, którzy nie dokonują bezpośrednio sprzedaży produktów HUSSE, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Dla przetwarzania danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowej drogą elektroniczną oraz używania telefonu w celach marketingu podstawę stanowi wyrażenie zgody, tj. dane osobowe są przetwarzane na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dla realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. c) RODO.


KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH I SPOSÓB ICH POZYSKANIA

HUSSE przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 •     imię i nazwisko,
 •     adres,
 •     numer telefonu,
 •     adres e-mail,
 •     IP

Poszczególni współadministratorzy pozyskują dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od pozostałych współadministratorów.


PODMIOTY MAJĄCE DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych uzyskują wyłącznie osoby i jednostki organizacyjne, którym dane te są niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów.

HUSSE może być zobowiązane do przekazywania danych osobowych odpowiednim organom zgodnie z przepisami prawa.

Przetwarzanie danych osobowych może być zlecane innym podmiotom na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.


OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych wyżej celów, a po tym okresie przez 3,5 roku (po ostatniej dostawie produktów HUSSE, po cofnięciu zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną oraz używania telefonu w celach marketingu), chyba że przepisy wymagają ich zachowania przez dłuższy okres.


PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo:
 • dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii;
 • żądania sprostowania oraz uzupełnienia jej danych osobowych;
 • wycofania zgody (w tych przypadkach, gdy przetwarzanie następuje na podstawie zgody);
 • żądania ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych, jeżeli: żądania dostarczenia danych jej dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesyłania ich innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;
  • kwestionuje ich prawidłowość (na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość danych);
  • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem (a osoba, której dane są przetwarzane sprzeciwia się ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania);
  • nie są już potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie HUSSE są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu);
 • wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów HUSSE (w takim przypadku dane przetwarzane wyłącznie w tych celach zostaną usunięte, chyba że HUSSE będzie mogło wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane są przetwarzane lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
 • wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego (w takim przypadku dane przetwarzane wyłącznie w tych celach zostaną usunięte),
 • żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli:
  • dane te nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane;
  • cofnęła zgodę (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody);
  • wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych jej dotyczących (tylko w przypadku danych przetwarzanych wyłącznie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu HUSSE, gdy HUSSE nie ma uprawnienia do dalszego ich przetwarzania);
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.


PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67979

 


Pliki Cookies


 1. W serwisie stosowany jest mechanizm „cookies” („ciasteczka”) w celu lepszego dostosowania go do potrzeb naszych użytkowników. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika, służące do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z serwisu internetowego.
 2. Nasza witryna korzysta z narzędzi Google Analitycs służących do analizy oglądalności stron internetowych. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają.
 3. Użytkownik w każdym momencie może wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.
 4. Każda z dostępnych na rynku przeglądarek internetowych posiada możliwość zarządzania plikami „cookies”, dlatego jeśli użytkownik podejmie decyzję o wyłączeniu obsługi plików „cookies” powinien w pierwszej kolejności zapoznać się ze sposobem zarządzania plikami „cookies” umieszczonymi w pomocy używanej przez siebie przeglądarki.

Zastrzeżenia prawne


© Trademark Service LE AB wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeśli nie jest zapisane inaczej, wszystkie materiały stanowiące zawartość witryny (teksty, grafiki, loga, zdjęcia, fragmenty publikacji) oraz wszystkie inne jej fragmenty stanowią własność Trademark Service LE AB i bez pisemnej zgody właściciela nie mogą być wykorzystane.


Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt.

Scroll